بایگانی دسته بندی ها: بیانامەها

پایان اعتصاب غذا بعد از دو ماە استقامت بی نظیر محمد صدیق کبودوند


بیانیە شمارە ٨ محمد صدیق کبودوند در طی بیانیەای کە در وبسایت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان منتشر شدە است اعلام کرد «به درخواست تمام بزرگواران  و وجدانهای بیدار که طی دو ماه گذشته از من درخواست پایان اعتصاب … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در گزارش, بیانامەها | دیدگاهی بنویسید

فشار بر خانوادە کبودوند و اعضای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان مانع موج حمایت ها از کبودوند نخواهد شد


بیانیە شمارە: ٧ وجدانهای بیدار! سازمانها و مدافعان حقوق بشر! متاسفانە با گذشت ٥٤ روز از آغاز اعتصاب غذای «پدر حقوق بشر کردستان»، مقامات جمهوری اسلامی بە جای اهتمام دادن بە درخواستهای قانونی و رعایت ابتدائی ترین حقوق پایەای ایشان … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در بیانامەها | دیدگاهی بنویسید

شنبە ٢١ ژوئیە یکصدا خواستار سلامتی و آزادی کبودوند شویم!


 فراخوان برای شرکت در تحصن و تجمعهای روز شنبە ٢١ ژوئیە تشکلها و فعالین مدنی و حقوق بشری بر این  باورند کە دیالوگ و راەحلهای مدنی تنها وسیلە رفع تبعیض و نابرابری در جامعە است. کبودوند نیز نماد چنین گفتمانیست … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در آکسیونها, بیانامەها | دیدگاهی بنویسید

کبودوند دیگر قادر بە تکلم نیست؛ بیایید صدای او باشیم


کمپین حمایت از کبودوند در یک اقدام سرتاسری روز شنبە ٢١ ژوئیه ٢٠١٢ در شهرهای مختلف جهان تجمعهای سرتاسری را سازمان دادە است بیانیە شمارە ٦: محمد صدیق کبودوند، موسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از ساعت ٠٠: ٢٢ … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در بیانامەها | دیدگاهی بنویسید

بی خبری و نگرانی جدی نسبت به وضعیت سلامتی کبودوند


 بیانیە شمارە ٥: در پنجاهمین روز اعتصاب غذای کبودوند پریناز باغبان حسنی، همسر محمدصدیق کبودوند ظهر امروز با ابراز نگرانی نسبت به سلامتی کبودوند در پنجاهمین روزاعتصاب غذای وی اعلام کرد که امروز از انتقال رئیس سازمان دفاع از حقوق … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در بیانامەها | دیدگاهی بنویسید

وضعیت کبودوند نگران کنندە است


بیانیە شمارە ٤:  کبودوند ٤٦ روز است در اعتصاب غذا است و از خوردن هرنوع غذا و گرفتن سرم امتناع می کند کبودوند با انگشت گذاشتن روی کمترین حق قانونی زندانیان کرد یعنی «مرخصی از زندان»، بعد از سپری کردن … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در بیانامەها | دیدگاهی بنویسید

تاکید بر ایدەها؛ درخواست توقف اعتصاب غذای کبودوند


بیانیە شمارە ٣ کمپین  حمایت از کبودوند  کمپین پشتیبانی از محمد صدیق کبودوند، دبیر زندانی سازمان حقوق بشر کردستان در ادامە حمایت از خواستەهای این سمبل حقوق بشر، بار دیگر از  می خواھد کە با اقدامات مناسب به حمایت ھای … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در بیانامەها | دیدگاهی بنویسید